Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi

Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi

1. İşbu Sözleşmeyi imzalayan Avrupa Konseyi üyesi devletler, Avrupa Konseyi’nin amacının üyeleri arasında daha sıkı bir birlik gerçekleştirmek olduğunu dikkate alarak,
2. İnsanın yaşayan tüm canlılara ahlâkî bir yükümlülüğünün olduğunu tanıyarak ve insan ile ev hayvanları arasında mevcut özel ilişkileri hatırda tutarak,
3. Ev hayvanlarının yaşam kalitesine olan katkılarını ve bunun sonucu olarak da toplum için taşıdığı önemi dikkate alarak,
4. İnsan tarafından bakılan hayvanların geniş çeşitliliğinden kaynaklanan güçlükleri dikkate alarak,
5. Hayvanların, aşırı nüfuslarına bağlı olarak, insan ve diğer hayvanların hijyen, sağlık ve güvenlikleri açısından taşıdıkları riskleri dikkate alarak,
6. Yabanî fauna örneklerinin ev hayvanı olarak muhafaza edilmelerinin desteklenmemesi gerektiğini dikkate alarak,
7. Ev hayvanlarının elde edilmesi, muhafaza edilmesi, ticarî veya ticarî olmadan üretilmesi, başkasına devredilmesi ve ticaretini etkileyen farklı şartların bilincinde olarak,
8. Ev hayvanlarının muhafaza edilme koşullarının her zaman sağlıklarını ve refahlarını geliştirmeye izin vermediğinin bilincinde olarak,
9. Bilgi veya bilinç noksanlığı nedeniyle, bazen, ev hayvanlarına karşı davranışların önemli ölçüde değiştiğini kaydederek,
10. Ev hayvanları sahiplerinin sorumluluğu sonucunda doğacak temel müşterek davranış ve uygulama standardının sadece arzu edilen değil, aynı zamanda gerçekçi bir hedef olduğunu dikkate alarak,

Aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır;

BÖLÜM I – GENEL HÜKÜMLER
Madde 1

Tanımlar
1.
 Ev hayvanı, insan tarafından özellikle evde, özel zevk ve refakat amacıyla muhafaza edilen veya edilmesi tasarlanan her türlü hayvanı ifade eder.
2. Ev hayvanlarının ticareti, kâr amacıyla yapılan, ev hayvanlarının sahipliğinin değişmesine yol açan önemli miktarlardaki tüm düzenli ticarî işlemleri ifade eder.
3. Ticarî üretme ve barındırma, kâr amacıyla ve önemli miktarda yapılan üretme ve barındırmayı ifade eder.
4. Hayvan barınağı, çok sayıda ev hayvanının muhafaza edilebileceği, kâr amacı gütmeyen bir tesisi ifade eder. Ulusal mevzuat ve/veya idarî tedbirler izin verdiğinde, bu gibi tesisler başıboş hayvanları da kabul edebilir.
5. Başıboş hayvan, evi olmayan veya sahibinin veya bakıcısının evinin sınırları dışında bulunan ve herhangi bir sahibin ya da bakıcının kontrolü veya doğrudan denetimi altında bulunmayan ev hayvanını ifade eder.
6. Yetkili makam, üye ülke tarafından tayin edilen makamı ifade eder.

Madde 2
Amaç ve Uygulama

1. Tarafların herbiri;
a) Bir kişi veya kurum tarafından evde ya da ticarî üretme ve barındırma kuruluşlarında ve hayvan barınaklarında muhafaza edilen ev hayvanları,
b) Uygun hallerde başıboş hayvanlar,
konularında işbu Sözleşmenin hükümlerine işlerlik kazandırılması için gerekli tedbirleri almayı taahhüt eder.
2. Bu Sözleşmenin hiçbir hükmü hayvanların korunması veya tehdit altındaki yabanî türlerin korunması konusundaki belgelerin uygulanmasını etkilemez.
3. İşbu Sözleşmenin hiçbir hükmü, Tarafların ev hayvanlarının korunmasına yönelik daha sıkı tedbirleri kabul etme hürriyetine veya bu belgede yer alan hükümlerin işbu belgede özellikle belirtilmeyen hayvan sınıflarına da uygulanması hakkını etkilemez.

BÖLÜM II – EV HAYVANLARININ MUHAFAZA EDİLMESİ İÇİN KURALLAR
Madde 3

Muhafaza Etme
1.
 Bir ev hayvanını muhafaza eden veya bakımını kabul eden kişi, hayvanın sağlığı ve refahından sorumludur.
2. Bir ev hayvanını muhafaza eden veya onunla ilgilenen kişi, hayvanın cinsi ve ırkına bağlı olarak davranış gereksinimlerini dikkate alan barınak, dikkat ve ihtimamı sağlayacaktır. Özellikle;
a) Yeterli ve uygun gıda ve su verecek,
b) Hareketi için uygun imkânları sağlayacak,
c) Kaçışını önleyecek tüm makul tedbirleri alacaktır.
3. Bir hayvan;
a) Yukarıdaki 2 nci paragrafta belirtilen şartlar yerine getirilmediği veya
b) Belirtilen şartlar yerine getirilmesine rağmen hayvan esarete alışamazsa ev hayvanı olarak muhafaza edilemez.

Madde 4
Muhafaza Etme
1. 
Bir ev hayvanını muhafaza eden veya bakımını kabul eden kişi, hayvanın sağlığı ve refahından sorumludur.
2. Bir ev hayvanını muhafaza eden veya onunla ilgilenen kişi, hayvanın cinsi ve ırkına bağlı olarak davranış gereksinimlerini dikkate alan barınak, dikkat ve ihtimamı sağlayacaktır. Özellikle;
a) Yeterli ve uygun gıda ve su verecek,
b) Hareketi için uygun imkânları sağlayacak,
c) Kaçışını önleyecek tüm makul tedbirleri alacaktır.
3. Bir hayvan;
a) Yukarıdaki 2 nci paragrafta belirtilen şartlar yerine getirilmediği veya
b) Belirtilen şartlar yerine getirilmesine rağmen hayvan esarete alışamazsa ev hayvanı olarak muhafaza edilemez.

Madde 5
Üretme :

Bir ev hayvanını üretmek için seçen bir kişi, o hayvanın anne veya yavrularının sağlık ve refahını risk altına sokabilecek anatomik, fizyolojik ve davranış özelliklerini gözönünde bulundurma sorumluluğunu taşıyacaktır.

Madde 6
Ev hayvanı edinmede yaş sınırı :

Ebeveynlerinin veya ebeveyn sorumluluğu taşıyan diğer şahısların açık rızası olmaksızın 16 yaşın altındaki kimselere ev hayvanı satılamaz.

Madde 7
Eğitim :

Hiçbir ev hayvanı, sağlığına ve refahına zarar verecek şekilde, özellikle doğal gücünü ve kapasitesini aşacak biçimde yada yaralanma veya gerekli olmayan ağrı, acı, sıkıntı veya ızdırap çekmesine yol açacak şekilde suni yardım kullanılarak eğitilemez.

Madde 8
Ticaret, ticari amaçlı üretim ve barındırma, hayvan barınakları :

1- İşbu Sözleşme yürürlüğe girdiği tarihte, ev hayvanlarının ticaretini, ticari amaçlı üretimini veya barındırmasını yapan veya bir hayvan barınağı işleten kişiler, taraflarca belirlenecek uygun bir zaman dilimi içerisinde, bu faaliyetlerini, yetkili makama bildirecektir.
Bu faaliyetlerden herhangi birini yapmayı düşünen kişiler bu tasarılarını yetkili makama bildireceklerdir.
2- Bu bildirimde aşağıdaki hususlar yer alacaktır :
a) Bu faaliyetlere dahil olan veya dahil olacak ev hayvanı türleri,
b) Sorumlu durumdaki kişi ve bilgi düzeyi,
c) Kullanılan veya kullanılacak tesisin ve malzemenin tanımı
3- Yukarıda belirtilen faaliyetler ancak;
a) Sorumlu kişinin, bu konuda faaliyet göstermek için, profesyonel eğitimden veya ev hayvanları konusunda yeterli deneyimi bulunmasından kaynaklanan bilgi ve kapasiteye sahip olması,
b) Faaliyet için kullanılan tesis ve malzemenin 4?ncü maddede belirtilen
şartları yerine getiriyor olması,
durumunda gerçekleştirilebilecektir.
4- Yetkili makam, 1 nci paragrafta belirtilen hükümler çerçevesinde yapılan bildirimin, 3 ncü paragrafta belirtilen şartları yerine getirip getirmediğini tespit eder. Şayet şartlar gerektiği şekilde sağlanmamışsa, tedbirler tavsiye eder ve gerekirse, hayvanların refahı için, faaliyete başlamayı veya faaliyetin devamını yasaklar.
5- Yetkili makam, ulusal mevzuatı ile uyumlu olarak, yukarıda belirtilen şartların yerine getirilip getirilmediğini denetler.

Madde 9
Reklam, eğlence, sergi, yarışma ve benzer faaliyetler :

1- Aşağıdaki şartlar yerine getirilmedikçe ev hayvanları reklam, eğlence, sergi, yarışma ve benzeri faaliyetlerde kullanılamaz.
a) Organizatörün 4 ncü maddenin 2?inci paragrafında öngörülen şartlar uyarınca, ev hayvanları için uygun şartları sağlaması ve
b) Ev hayvanlarının sağlık ve refahının risk altına sokulmaması.
2- a)Yarışma esnasında veya,
b) Hayvanın sağlık ve refahını risk altına sokabilecek diğer zamanlarda,
ev hayvanının doğal performans düzeyini arttırmak veya azaltmak amacıyla ona hiçbir madde verilemez, işlem uygulanamaz veya cihaz tatbik edilemez.

Madde 10
Cerrahi Operasyonlar :

– Bir ev hayvanının dış görünüşünü değiştirmek veya tedavi edici olmayan amaçlar için ona cerrahi operasyonda bulunmak yasaktır.Özellikle;
a) Kuyrukların kesilmesi,
b) Kulakların kesilmesi,
c) Ses kısıklığı yaratılması,
d) Tırnak ve dişlerin sökülmesi
önlenecektir.
2- Bu yasaklamalarda ancak aşağıdaki durumlarda istisnalara müsaade edilecektir :
a) Bir veterinerin, veterinerlikle ilgili tıbbi sebeplerle veya belirli bir hayvanın yararı için tedavi edici olmayan işlemleri gerekli görmesi,
b) Üremeyi önleme.
3- a) Hayvanın şiddetli acı çekeceği veya çekmesi muhtemel operasyonlar sadece veterinerler tarafından veya onların gözetiminde anestezi uygulanarak gerçekleştirilecektir.
b) Anestezi gerektirmeyen operasyonlar, ulusal mevzuatla uzman olarak nitelendirilen bir kişi tarafından yapılabilir.

Madde 11
Öldürme :

1- Veteriner veya diğer bir uzman yardımın süratli bir şekilde temin edilemediği veya ulusal mevzuat kapsamındaki, bir hayvanın acısını ortadan kaldırmaya yönelik acil durumlar hariç, bir ev hayvanı ancak bir veteriner veya diğer bir uzman kişi tarafından öldürülebilir. Bütün öldürmeler şartların gerektirdiği asgari düzeyde fiziksel ve zihinsel acı verecek şekilde gerçekleştirilecektir. Acil durumlar dışında, seçilen metod :
a) Şuur kaybı ve ölümünü hemen gerçekleştirecek ya da
b) Derin genel anestezi ile başlayacak, bunu kesin ve mutlak ölümü sağlayacak işlem izleyecektir.
Öldürmeden sorumlu kişi, hayvanın cesedi elden çıkarılmadan önce o hayvanın öldüğünden emin olacaktır.
2- Aşağıda belirtilen öldürme metodları yasaklanacaktır :
a) 1 (b) Paragrafında öngörülen etkilerin gerçekleşmemesi durumunda, boğma veya nefessiz kalmasına neden olabilecek diğer metodlar,
b) 1 inci paragrafta belirtilen etkileri verecek biçimde, dozu ve uygulaması kontrol edilemeyen herhangi bir zehirli madde veya ilaç kullanımı,
c) Öncelikle hızlı şuur kaybı meydana getirmeden yapılan elektrikle öldürme.

BÖLÜM III – BAŞIBOŞ HAYVANLAR İÇİN EK TEDBİRLER
Madde 12

Sayılarının Azaltılması :
Taraflardan biri, başıboş hayvan miktarının sorun yarattığını düşünürse, sayılarını azaltmak üzere gereksiz ağrı, acı ve ızdırap çekmelerine sebebiyet vermeyecek bir yolla uygun yasal ve/veya idari tedbirleri alacaktır.
a) Bu tedbirler aşağıdaki şartları kapsayacaktır :
i. Bu hayvanlar yakalandığı takdirde, bu yakalama işleminin, hayvana fiziksel ve zihinsel olarak en alt düzeyde acı verecek şekilde gerçekleştirilmesi,
ii. Yakalanan hayvanların muhafazasının veya öldürülmesi işlemlerinin bu Sözleşmede belirtilen prensiplerle uyumlu olarak yapılması.
b) Taraflar,
i. Köpek ve kedilere damgalama gibi, az acı veren ya da hiç ağrı, acı ve ızdırap çektirmeyen uygun bir yöntemle daimi kimlik tesbiti sağlamayı, ayrıca sayıları ile sahiplerinin isim ve adreslerini bir kayda geçirmeyi
ii. Kedi ve köpeklerin nötr hale getirilmesini teşvik ederek, bunların plansız üremelerini azaltmayı,
iii. Başıboş kedi ve köpekleri bulan kişilerin, bu konuda yetkili makama bilgi vermesini teşvik etmeyi taahüt ederler.

Madde 13
Yakalama, muhafaza etme ve öldürme için istisnalar :
Başıboş hayvanları yakalama, muhafaza etme ve öldürme konularında bu Sözleşmede yeralan prensiplere, ancak kaçınılmaz hallerde, ulusal hastalık kontrol programları kapsamında istisna getirilebilir.

BÖLÜM IV – BİLGİLENDİRME VE ÖĞRETİM
Madde 14

Bilgilendirme ve eğitim programları :
Taraflar, Sözleşmede belirtilen hüküm ve prensipler doğrultusunda ev hayvanlarının muhafazası, üretilmesi, eğitimi, ticareti ve barındırılması konusunda ilgili Kurum ve şahısları bilinçlendirme ve bilgilendirmeyi teşvik edecek şekilde enformasyon ve eğitim programları geliştirilmesini teşvik etmeyi taahhüt ederler. Bu programlarda özellikle aşağıda belirtilen konulara dikkat edilecektir.
a) Ev hayvanlarının ticaret ve yarışma amacıyla eğitilme gereksinimlerinin uygun bilgi ve beceriye sahip kişiler tarafından karşılanması,
b)
i. Ebeveynlerinin veya ebeveyn sorumluluğu taşıyan diğer şahısların açık rızası olmadıkça 16 yaşından küçüklere ev hayvanlarının hediye olarak verilmesinin,
ii. Ev hayvanlarının ödül, hediye veya ikramiye olarak verilmesinin,
iii. Ev hayvanlarının plansız üretilmesinin
engellenmesi,
c) Yabani hayvanların ev hayvanı olarak alınması veya kabul edilmesinin, bu hayvanların sağlık ve mutluluğu için muhtemel olumsuz sonuçları olabileceği,
d) Sorumsuz şekilde ev hayvanı edinmenin, istenmeyen ve terk edilen hayvan sayısının artmasına yol açan risklerinin bulunduğu.

BÖLÜM V – ÇOK TARAFLI DANIŞMA VE MÜZAKERELER
Madde 15

Çok Taraflı İstişareler :
1-
 Taraflar, Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden sonraki beş yıl içerisinde ve bundan sonraki her beş yılda bir ve herhalükarda Tarafların ekseriyetinin talebi üzerine, Sözleşmenin uygulanmasını, Sözleşmenin gözden geçirilmesinin veya hükümlerinin daha kapsamlı hale getirilmesinin tercih edilebilirliliğini incelemek üzere, Avrupa Konseyi bünyesinde çok taraflı danışma ve müzakereler yapacaklardır. Bu danışma ve müzakereler, Avrupa Konseyi Genel Sekreterinin daveti üzerine gerçekleştirilecek toplantılarda yapılacaktır.
2- Tarafların her biri bu danışma ve müzakere toplantılarına katılmak üzere bir temsilci görevlendirme hakkına sahip olacaktır. İşbu Sözleşmeye taraf olmayan Avrupa Konseyi üyesi herhangi bir ülke, toplantılarda bir gözlemci ile temsil edilme hakkına sahip olacaktır.
3- Taraflar her danışmanın ardından, danışma toplantısı ve Sözleşmenin işleyişi hakkında Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesine bir rapor gönderecekler ve gerekli gördükleri takdirde, Sözleşmenin 15 ila 23 ncü maddelerine değişiklik önerisi verebilirler.
4- Sözleşme hükümlerine bağlı kalarak, taraflar istişareler için usul kurallarını kaleme alacaklardır.

BÖLÜM VI – DEĞİŞİKLİKLER
Madde 16

Değişiklikler :
1-
 Taraf bir Ülke veya Bakanlar Komitesince Sözleşmenin 1?den 14 ncü maddesine kadar olan maddeleri hakkında yapılması öngörülen değişiklik önerileri, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine bildirilecek ve bu öneriler Genel Sekreter tarafından Avrupa Konseyine üye ülkelere, taraf ülkelere ve sözleşmenin 19 uncu maddesi hükümleri gereği Sözleşmeyi onaylamaya davet edilen ülkelere gönderilecektir.
2- 1 inci paragraf hükümlerine göre yapılan değişiklik önerileri, Genel Sekretere gönderildiği tarihten itibaren 2 aydan az olmayan bir süre içerisinde düzenlenecek çok taraflı müzakere ve danışma toplantısında incelenecek ve Taraf ülkelerin 2/3 oy çokluğu ile kabul edilebilecektir. Kabul edilen metin Taraf Ülkelere gönderilecektir.
3- Her değişiklik, çok taraflı müzakere ve danışma toplantısında kabulünden 12 hafta sonra, bir taraf Ülkenin itiraz bildirimi olmadığı takdirde, yürürlüğe girecektir.

SONUÇ HÜKÜMLERİ
Madde 17

İmza, Onay, Kabul, Uygun Bulma :
Bu Sözleşme Avrupa Konseyi üye devletlerinin imzasına açılacaktır. Sözleşme onay kabul veya uygun bulma işlemlerine tabidir. Onay, kabul veya uygun bulma belgeleri Avrupa Konseyi Genel Sekreterine tevdi edilecektir.

Madde 18
Yürürlüğe giriş :

1- Sözleşme, 17?nci madde hükümlerine uygun olarak Avrupa Konseyine üye 4 Devletin Sözleşmeye daimi olarak bağlı kalacağını bildirmesini takip eden 6 aylık bir periyodun bitiminden sonraki ayın ilk günü yürürlüğe girer.
2- Sözleşmeye daimi bağlılığını daha sonra bildiren her ülke için Sözleşme, onay, kabul veya giriş belgelerinin alındığı tarihi takip eden 6 aylık bir periyodun bitiminden sonraki ayın ilk günü yürürlüğe girer.

Madde 19
Üye Olmayan Devletlerin Katılımı :

1- İşbu Sözleşme’nin yürürlüğe girmesinden sonra Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Avrupa Konseyi’ne üye olmayan bir devleti sözleşmeye katılmaya, Avrupa Konseyi Statüsü’nün 20 / d maddesinde belirtilen çoğunlukla ve taraf devletlerin Bakanlar Komitesi’ndeki temsilcilerinin oybirliği ile alınan bir kararıyla davet edebilir.
2- Sözleşme bu ülkeler için giriş belgelerinin Avrupa Konseyi Genel Sekreteri tarafından alındığı tarihi takip eden 6 aylık sürenin bitiminden sonraki ayın ilk günü yürürlüğe girer.

Madde 20
Ülkeye İlişkin Hüküm :

1- İmza sırasında veya onay, kabul, uygun bulma veya katılma belgeleri tevdi edilirken her Devlet Sözleşme’nin uygulanacağı ülke veya ülkeleri belirleyebilir.
2- Her taraf devlet, daha sonraki bir tarihte Avrupa Konseyi Genel Sekreterine göndereceği bir bildirimle, Sözleşmenin uygulama alanını, bildiriminde belirteceği başka topraklara genişletebilir. Bu topraklara ilişkin olarak Sözleşme, Genel Sekreter tarafından bildirimin alınmasını takibeden altı ayın bitiminden sonraki ilk günde yürürlüğe girecektir.
3- Önceki paragraflar çerçevesinde belirlenen topraklara ilişkin olarak yapılan bildirimler Genel Sekretere yapılacak bir bildirim ile geri çekilebilir. Geri çekme, bildirimin Genel Sekreter tarafından alınması tarihini takip eden altı aylık sürenin bitiminden sonraki ayın ilk günü yürürlüğe girecektir.

Madde 21
Çekinceler :

1- Her Devlet, Sözleşmeyi imzaladığı veya onay, kabul veya giriş belgelerini teslim ettiği zaman, 6’ncı ve 10 uncu maddenin 1 (a) paragrafına ilişkin bir veya daha fazla çekince koyduğunu beyan edebilir. Bunun dışında başka bir çekince konulamaz.
2- Önceki paragrafa göre çekince koyan herhangi bir Taraf, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine göndereceği bir bildirim ile bu çekincesini kısmen veya tamamen geri çekebilir. Geri çekme işlemi, bildirimin Genel Sekreter tarafından alınışı tarihinden itibaren geçerlilik kazanır.
3- Sözleşmenin bir hükmüne çekince koyan herhangi bir Taraf, bu hükmün diğer bir tarafca uygulanmasını isteyemez, ancak, şayet bu çekincesi kısmi veya şarta bağlı ise, çekince konan hükmün uygulanmasını kendi kabul ettiği ölçüde isteyebilir.

Madde 22
Fesih :

1- Herhangi bir Taraf, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine yönelik bir bildirimde bulunmak suretiyle, herhangi bir zamanda, bu Sözleşmeden ayrılabilir.
2- Sözkonusu fesih,buna ilişkin bildirimin Genel Sekreter tarafından alındığı tarihi izleyen 6 aylık sürenin bitiminden sonraki ayın ilk günü geçerlik kazanır.

Madde 23
Bildirimler :

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri, Konsey üyesi devletlere, bu Sözleşme’ye katılan veya katılmaya davet edilen herhangi bir devlete,
a) herhangi bir imza,
b) herhangi bir onay, kabul, uygun bulma ve katılma belgesinin tevdii,
c) 18,19 ve 20. maddeler uyarınca, Sözleşme’nin yürürlüğe girdiği herhangi bir tarih,
d) İşbu Sözleşme ile ilgili diğer herhangi bir belge, bildirim veya bilgi iletimi,
hakkında bildirimde bulunacaktır.
Aşağıda imzası bulunan yetkili temsilciler işbu Sözleşme’yi imzaladılar.
13 Kasım 1987 tarihinde Strazburg’da her iki metin de aynı şekilde geçerli olmak üzere İngilizce ve Fransızca olarak Avrupa Konseyi Arşivi’ne tevdi edilecek tek bir nüsha olarak düzenlenmiştir. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri, Avrupa Konseyi üyesi olan devletler ile Sözleşme’ye katılmaya davet edilen her devlete aslına uygunluğu onaylanmış bir suretini gönderecektir.

Belçika Krallığı Hükümeti adına
İmza: Rombaut VAN CROMBRUGGE
Danimarka Krallığı Hükümeti adına
İmza : Erling V. QUAADE
Federal Almanya Cumhuriyeti adına
İmza : Strazburg 21 Haziran 1988 Günter KNACKSTEDT
Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti adına
İmza : Nicolaos DIAMANTOPOULOS
İtalya Cumhuriyeti Hükümeti adına
İmza : Paolo Massimo ANTICI
Lüksemburg Büyük Dükalığı Hükümeti adına
İmza : Paul FABER
Hollanda Krallığı Hükümeti adına
İmza : Vincent BRUYNS
Norveç Krallığı Hükümeti adına
İmza : Roald KNOPH
Portekiz cumhuriyeti Hükümeti adına
İmza . Luis Octavio ROMA DE ALBUQUERQUE
İsveç Krallığı Hükümeti adına
İmza : Strazburg 14 Mart 1989 Irene LARSSON

GENEL GEREKÇE
Dünya artık toplumsal, ahlaki ve vicdani açıdan, hayvan varlığının, canlı olarak değerlendirildiği bir perspektifle tüm hayvanların yaşamlarının güvence altına alınması yolunda önemli mesafeler katetmeye başlamıştır. Bu çerçevede 15 Ekim 1978 tarihinde Paris’te UNESCO ( Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü ) merkezinde yayınlanan “Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi” kabul edilmiştir. Katılmaya hazırlandığımız Avrupa Topluluğu üye ülkeleri ise, adı geçen Beyannamenin 14 üncü maddesi gereğince ülkelerinde hayvanları koruma açısından önemli adımlar atmışlardır.

Almanya, İsviçre, Avusturya, Hollanda, İsveç gibi ülkeler hayvanları koruma kanunlarını çıkarmışlar, Almanya ise daha sonra yasada yaptığı değişiklerle, bu korumanın kapsamını daha da genişletmiştir. Bundan başka, Avrupa Topluluğu üyesi olan devletler 13 Aralık 1968 tarihli Uluslararası Taşımada Hayvanların Korunmasına İlikin Avrupa Anlaşmasını ve 10 Mayıs 1979 tarihli Kesim Hayvanlarının Korunmasına İlişkin Avrupa Anlaşmasını ve 13 Kasım 1987 tarihli Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesini yapmışlardır.

Dünya ve Avrupa, hayvanların korunması yolunda önemli mesafeler alırken geçmişi bu konuda çeşitli örneklerle dolu milletimizin bu konuda geride kalacağı düşünülemez. Geçmişte, atalarımız gerek selçuklu, gerek Osmanlı döneminde hayvanlara büyük bir şevkat ve sevgi göstermişler, hayvanlar yararına birçok vakıflar kurmuşlardır. Yaşlı hayvanların ömürlerini tamamlayabilmeleri için büyük otlaklar vakfetmişler; göçmen kuşların göçlerini kolaylaştırmak için vakıflar yapmışlar, cami, medrese ve konakların cephelerine sanat eseri niteliğinde kuş evleri eklemişlerdir. Osmanlı Ülkesini gezen yabancıların seyahatnamelerinde, Türklerin bu üstün insanlık vasfından büyük bir hayranlıkla söz edildiği görülmektedir. Bu da atalarımızın, insanoğlunun sahip olduğu akıl, zeka ve yetenek üstünlüğünden dolayı, diğer canlı varlıklara karşı bir koruma sorumluluğu ve yükümlülüğü duyduklarını ispatlamaktadır.

Geçmişte Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde çeşitli vakıflar aracılığı ile bu konudaki hassasiyetini açığa vuran Türk insanı ahlaki, vicdani ve inançları itibariyle ülkemizdeki bu yasal boşluktan rahatsızdır.

Ancak her ne kadar, insanımızın yüksek duygularını hesaba katsak bile bazı hususlar sadece insan vicdanına bırakılmamalıdır. Psikolojik bozukluklar, ekonomik güçsüzlükler ve daha bir çok nedenden dolayı her millette olduğu gibi suça yönelen insanlarımızın da varlığını hesaba katarak bu alanda caydırıcı uygulamalara da yer vermek zarureti vardır.
Diğer yandan, özellikle binek hayvanlarımız başta olmak üzere tüm evcil hayvanlar için “İnsanlık dışı kötü muamele” hallerinde, koruyucu önlemler ve cezai müeyyideler getirilmelidir.
Sonuç olarak insanlığın tüm canlı varlıkların yaşamları konusunda ahlaki yükümlülüğü bulunduğunu ve ev hayvanlarının insanlarla özel ilişkileri bulunduğu gözönüne alınarak, ev hayvanlarına sahip olma sorumluluğu sonucunu doğuracak olan temel müşterek davranış ve uygulama standartlarının, gerçek bir hedef olduğundan hareketle, ev hayvanlarının yaşam kalitesine olan katkıları ve bunun sonucu olarak toplum için taşıdığı önem nedeniyle bu sözleşmeye taraf olunması gerekmektedir.

Başa dön
Ara
Yaz
(0 542) 610 10 60